Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Senna Boumans,Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale NatuurgeneeskundeBegrippen


ZORGAANBIEDER :  Mevrouw Senna Boumans. Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde ingeschreven in het KvK onder nummer 14081684

BEROEPSVERENIGING : VBAG ingeschreven in het KvK onder nummer 2040700 en gevestigd op Vlasbree 7, 6065 BZ Montfort.

KOEPEL : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20106057 en gevestigd te Roosendaal, Kloosterstraat 282, 4701KS Roosendaal.

RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

KLACHT- en TUCHTRECHT: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

KLACHTENFUNCTIONARIS : Quasir is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG/RBCZ en de geschillencommissie.

GESCHILLENCOMMISSIE : Stichting Zorgverschil voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

CLIËNT/PATIËNT : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

• Behandeling : de door Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Senna Boumans.


Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst


Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde uit te voeren opdrachten.


De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder


Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.cascadecoaching.nl en op www.vbag.nl / www.rbcz.nu


De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op www.cascadecoaching.nl en op www.vbag.nl


Behandeling


De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de 1E OF 2E. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.


De sessies duren ongeveer 1 uur en 15 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.


U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.


Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.


De zorgverlener Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde werkt als zelfstandige.


Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

 

Betaling


De kosten per therapiesessie bedragen € 90 euro en € 120 euro voor de intake. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.cascadecoaching.nl of in de wachtruimte van de praktijk.


De factuur betaalt u contant of per betaalapp met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel aan het einde van het consult. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.


In overleg kan betaling binnen 7 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.


Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.vbag.nl en www.rbcz.nu

 

Annulering


Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.


Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of e-mail door, waarbij de datum van de ontvangst bindend is.


Dossiervoering


De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.


De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.


Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. Deze is /zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Klachtenregeling


In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (senna@cascadecoaching.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.


Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, Quasir dan wel de geschilleninstantie Stichting Zorgverschil. De procedure is te vinden op de website op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ en op www.rbcz.nu en via onze website Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde zie link ; https://cascadecoaching.nl/wet-en-regelgeving/klachtenregeling 


Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskundevoldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). • Wanneer u een klacht indient via het VBAG /RBCZ, Quasir of Stichting Zorgverschil informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid


U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.


Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde.


Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskundeheeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de Balens.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling


De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG


• Senna Boumans, Cascade Coaching, Praktijk voor Integrale Natuurgeneeskundehoudt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.elsrijkgezondheidstherapeut.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht


Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.