ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliŽnt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ( WGBO ) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( Wkkgz ).
 • De therapeut houdt een cliŽntendossier bij. De cliŽnt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliŽnt in alle fasen van de behandeling. De cliŽnt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliŽnt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliŽnt geen ( be-)handelingen verrichten.
 • Indien nodig geeft de cliŽnt toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:
  • Huisarts
  • Tandarts
  • Specialist
  • Collega-therapeuten e/o coach
 • Indien nodig geeft de cliŽnt toestemming om informatie door te geven aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid of ziekte.
  Naam waarnemer: Frauke Finke
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider ( ouder, verzorger, of andere verantwoordelijk volwassene ). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
  De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De therapeut verplicht zich de cliŽnt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien haar behandeling niet geŽigend en/of toereikend is.
 • De cliŽnt gaat akkoord met de tariefstelling van 120 euro voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van 90 euro per sessie eventueel hierop volgend.
 • De betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.
 • De cliŽnt verplicht zich een afspraak tijdig ( minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen er kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliŽnt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG, www.vbag.nl en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg, www.tcz.nu
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achthouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliŽnt.
 • De behandelingen vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliŽnt en de behandelaar vrij om behandeling op elk gewenst moment te beŽindigen.